fiscaal beleid

Chiquita is een maatschappelijk verantwoorde onderneming en onderkent haar verantwoordelijkheid voor het afdragen van belastingen, en het naleven van alle toepasselijke wetten en regels van de landen waarin wij actief zijn.

Fiscaal beleid van de Chiquita Group 

Belastingen voor multinationals zijn complex.  Een wereldwijd erkend principe is echter dat de winst van een bedrijf moet worden belast indien een meerwaarde wordt gecreëerd. Chiquita leeft dit beginsel na. Wij handelen op een sociaal verantwoorde manier in alle gemeenschappen waarin we wonen en werken. We dragen via belastingen, heffingen, accijnzen en charitatieve bijdragen bij aan nationale en lokale economieën. Ook betaalt Chiquita belasting op de verkoop van producten en diensten.

Wij zetten ons in voor compliance

Transparantie en het opbouwen van vertrouwen zijn de pijlers waarop het beleid van Chiquita is gebaseerd. & Nbsp; We streven naar een gezonde werkrelatie met alle fiscale autoriteiten.  Wij streven ernaar de belastingaangiften en -betalingen op tijd te verrichten in elk rechtsgebied in overeenstemming met lokale en internationale wetten en regels.   We worden regelmatig gecontroleerd door de belastingdienst. Wij beschouwen dit als een mogelijkheid onze werkwijzen te certificeren.

Het aantal product- en servicestromen tussen entiteiten in de toeleverketen van Chiquita is aanzienlijk.   Het beleid van Chiquita voor de prijsstelling van dergelijke transacties is gebaseerd op een volledige functionele analyse van de value-drivers voor ons bedrijf, waarbij ervoor wordt gezorgd dat betalingen aan alle entiteiten op zakelijke grondslag worden uitgevoerd conform de richtlijnen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en alle landspecifieke regels.

Betrokkenheid bij de organisatie

De fiscale afdeling van Chiquita is betrokken bij alle relevante aspecten van onze organisatie. De afdeling werkt nauw samen met het bestuur en biedt richtsnoeren voor een efficiënte en compliant bedrijfsvoering. De fiscale afdeling is verantwoordelijk voor het implementeren van het fiscale beleid van de groep.

Zo denken wij over belastingplanning

Chiquita houdt zich niet bezig met het kunstmatig creëren van structuren of kunstmatige financiële regelingen die geen verband houden met echte zakelijke transacties en die voornamelijk zijn bedoeld om de belastingverplichtingen van de groep te verminderen. Chiquita oefent geen indruk uit op de overheden van gastlanden teneinde een gunstigere fiscale behandeling te krijgen.

Transparantie en vereenvoudiging

Chiquita juicht het initiatief toe van rapportage per land, het BEPS-initiatief, een gemeenschappelijke geconsolideerde belastinggrondslag voor de Europese Unie, een gestandaardiseerde btw-aangifte voor de Europese Unie en alles wat de standaardisering, vereenvoudiging en transparantie van fiscale praktijken impliceert.

Aanpak en beheersing van fiscaal risico

Een multinational zoals Chiquita staat bloot aan verschillende fiscale risico’s, meestal het gevolg van de complexiteit van compliance, de voortdurende wijziging van fiscale regelgeving, subjectiviteit en rechtsconflicten tussen verschillende rechtsgebieden.

Het bestuur van Chiquita begrijpt het belang van de beheersing van dergelijke risico’s en heeft daarvoor systemen ingevoerd. Dit houdt onder meer in dat de groep beschikt over voldoende en goed opgeleide fiscale experts die elke dag weer betrokken zijn bij de activiteiten van de organisatie, de materiaaltransacties en de wettelijke controles waar de verschillende organisaties binnen de groep aan gehouden zijn.

De fiscale afdeling van de Chiquita Group bestaat uit een team van fiscalisten dat een strategische plek binnen de organisatie inneemt. Interne controles en escalatieprocedures zijn ingevoerd om risico’s te identificeren, kwantificeren en beheren (inclusief volledige compliance met IAS12 voor de groep en ASC740 en 450 voor de Amerikaanse subgroep).

De fiscalisten van Chiquita voeren regelmatig overleg met het bestuur en houden het bestuur op de hoogte van alle gesignaleerde fiscale risico’s.   Chiquita maakt waar nodig gebruik van geautomatiseerde systemen om fiscale risico’s tot een minimum te beperken, zoals een volledig geautomatiseerd fiscaal hulpmiddel voor omzetbelasting en compliance-software voor vennootschapsbelastingen.

Chiquita beschouwt de publicatie van deze belastingstrategie als het naleven van zijn plicht onder Schedule 19 van de Finance Act 2016 om de fiscale strategie van de groep in het lopende boekjaar te publiceren.