supply chain

Chiquita Holdings Limited: Actieverklaring transparantie in de toeleveringsketen en moderne slavernij 2018

Deze verklaring vormt het beleid inzake moderne slavernij en mensenhandel en beschrijft de maatregelen die Chiquita Holdings Limited en zijn dochterondernemingen en gelieerde bedrijven treffen in overeenstemming met paragraaf 54(2) van de UK Modern Slavery Act 2015 (“MSA”) en de California Transparency in Supply Chains Act van 2010 (“CA-TISCA”). Deze verklaring is goedgekeurd door de raad van bestuur zoals vereist door de MSA of CA- TISCA.

Chiquita Holdings Limited en zijn gelieerde bedrijven (de “CHL Group”), is een particuliere familieonderneming, die een internationaal toonaangevende verkoper en distributeur is van (i) bananen en ananassen die wereldwijd onder het merk Chiquita® en andere merknamen (“Chiquita”) worden verkocht en (ii) verpakte salades die hoofdzakelijk in de Verenigde Staten worden verkocht onder de naam Fresh Express® en andere merknamen (“Fresh Express”).

Wij tolereren geen slavernij of mensenhandel en de CHL Group beschikt over duidelijke beleidslijnen die in de hele toeleveringsketen worden toegepast – zowel op haar wereldwijde activiteiten als op haar omgang met leveranciers en verkopers. Met naleving van de Wet op Transparantie in Toeleveringsketens van 2010 in Californië en de Wet op Moderne Slavernij van 2015 in het Verenigd Koninkrijk, en in een poging slavernij en mensenhandel te identificeren en uit te roeien, neemt de CHL Group gepaste maatregelen om te garanderen dat deze praktijken zich in haar toeleveringsketens niet voordoen.

Omdat hun toeleveringsketens heel anders zijn, kan de werkelijke invoering van dergelijke beleidslijnen bij de twee hoofdondernemingen van de CHL Group verschillen. Dit is namelijk afhankelijk van de wettelijke en regelgevende omgeving waarbinnen de zakelijke activiteiten plaatsvinden. Daarom worden Chiquita en Fresh Express voor deze doeleinden als afzonderlijke bedrijven beschouwd.

Chiquita Group – Bananen en ananassen Wie

Wij zijn

Chiquita teelt en betrekt bananen en ananassen in 10 landen in Zuid- en Midden-Amerika en heeft distributieketens in 70 landen over heel de wereld. De toeleveringsketen van Chiquita ondersteunt het feit dat onze producten van de plantage naar de consument worden gebracht.

Hoe Chiquita moderne slavernij en mensenhandel heeft aangepakt

Chiquita maakt een positieve en meetbare impact door duurzaamheid door te voeren in alle bedrijfsactiviteiten. Om succesvol te kunnen zijn erkent Chiquita hoe belangrijk het is om zijn werknemers en hun gezinnen, de gemeenschappen en de fruitsector als geheel, plus de omgeving waarin wij leven te ondersteunen. “Achter de blauwe sticker” is de term die wij voor deze initiatieven gebruiken.

Onze “Achter de blauwe sticker” benadering zit ingebakken in onze organisatie. Chiquita streeft ernaar (i) een zo hoogwaardig mogelijk product te leveren, (ii) het milieu te beschermen, (iii) duurzame landbouwpraktijken te waarborgen, (iv) onze werknemers te respecteren en (v) onze gemeenschappen te ondersteunen.

Chiquita’s gedragscode verbiedt dwangarbeid en slavernij en is opgenomen in overeenkomsten met verkopers en leveranciers en bevat, waar van toepassing en geëigend, bepalingen om de principes op te nemen van de (i) Conventies 29 en 104 van de Internationale Arbeidsorganisatie (“IAO”) die het gebruik van dwangarbeid en slavernij verbieden en de (ii) Verklaring van de Mensenrechten van de VN, in het bijzonder die beleidslijnen die maatschappelijke en arbeidskwesties behandelen, inclusief elementaire mensenrechten die dwangarbeid ook verbieden. Onze standaard telerovereenkomsten bieden Chiquita het recht om inspecties uit te voeren van de faciliteit en/of plantage wanneer zij dit nodig acht en om de naleving van de bedrijfsnormen door de leverancier of teler te evalueren aan de hand van de normen die mensenhandel en slavernij in toeleveringsketens verbieden. Deze controles kunnen door Chiquita of door externe partijen worden uitgevoerd. Via deze jaarlijkse contractuele overeenkomsten garanderen wij dat onze leveranciers de wetten met betrekking tot slavernij en mensenhandel in hun respectieve landen naleven. Chiquita herziet proactief de overeenkomsten met leveranciers om naleving van deze normen te waarborgen.

Chiquita’s internationale human resources groep is verantwoordelijk voor de bescherming van rechten van alle werknemers. Chiquita hanteert een nultolerantiebeleid voor alle schendingen van mensenrechten. Onze gevestigde beleidslijnen en procedures voldoen aan de internationale normen en worden door externe organisaties gewaarmerkt. Met uitzondering van recent overgenomen boerderijen zijn alle boerderijen van Chiquita gecertificeerd volgens SA 8000 en de Rainforest Alliance als zijnde conform de bepalingen voor antislavernij en dwangarbeid. Bovendien heeft een groeiend aantal van Chiquita’s onafhankelijke bananen- en ananassentelers een certificaat van de Rainforest Alliance. The Rainforest Alliance is een internationale, non-profitorganisatie die zich inzet voor het welzijn van arbeiders en het bevorderen van duurzame leefomstandigheden. SA8000, een door Social Accountability International ontwikkelde norm, ontwikkelt criteria op basis van nationale wetten, internationale bepalingen inzake mensenrechten en de IAO Verdragen. Deze normen staan voor een strikt verbod op de toepassing van dwangarbeid. Chiquita’s boerderijen en boerderijen van andere bananen- en ananassentelers worden regelmatig gecontroleerd door Rainforest Alliance en/of door onafhankelijke door SA 8000 gemachtigde auditors

Chiquita handhaaft interne boekhoudkundige normen en procedures voor werknemers en aannemers die zich niet aan de richtlijnen van het bedrijf houden. Als leveranciers/aannemers in dit opzicht niet voldoen aan Chiquita’s gedragscode, heeft Chiquita het recht om de inkoop van goederen en diensten op te schorten. Chiquita handhaaft een nultolerantiebeleid voor schendingen door leveranciers/aannemers van ons beleid.

Vrijheid van vereniging

Chiquita is van mening dat een van de beste manieren om de mensenrechten van werknemers te garanderen de ondersteuning van wettelijk opgerichte vakbonden is. Wij zijn de enige internationale bananenonderneming in de sector die een internationale raamwerkovereenkomst heeft met de International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers’ Associations (“IUF”), een wereldwijde federatie van vakbonden die in uiteenlopende sectoren leden heeft. We stellen ons tot doel dat alle werknemers de vakbonden kennen die hun rechten ondersteunen. We zetten ons in voor onderhandelen in goed vertrouwen met achting voor eerlijkheid en een legitieme interesse in het welzijn en de belangen van onze werknemers. In 2018 heeft Chiquita meerdere bijeenkomsten gehouden met verschillende vakbondvertegenwoordigers uit zijn inkooplanden.

Kinderrechten

We zijn er trots op deel uit te maken van gemeenschappen in meer dan 21 landen. De VN-richtsnoeren voor het bedrijfsleven en de mensenrechten sporen ons aan te kijken naar de impact die door onze activiteiten en toeleveringsketens worden veroorzaakt of hieraan bijdragen. Chiquita laat zich leiden door deze principes en in dat opzicht werken we samen met plaatselijke en nationale overheden om lokale gemeenschappen te laten bloeien dankzij onze steun voor initiatieven in onderwijs en gezondheidszorg.

Mensenrechtenschendingen binnen onze gemeenschappen worden in de gaten gehouden, beperkt en waar nodig verholpen. Vanuit dit oogpunt hebben we Article One, een consultancyfirma op het gebied van mensenrechten, in de arm genomen zodat Chiquita proactief de kinderrechten op onze eigen boerderijen in Costa Rica en Panama kan evalueren. Op ons verzoek heeft Article One wat volgens ons de eerste evaluatie van kinderrechten binnen de sector is uitgevoerd in dorpen die Costa Rica en Panama om ons heen liggen. Er waren veel positieve kenmerken van Chiquita in deze regio’s te vinden, waaronder een sterke cultuur van respect en inclusiviteit. Het evaluatieteam kon geen bewijs vinden van kinderarbeid op de bezochte boerderijen en op het moment van aanname werd de leeftijd van werknemers rigoureus en uitgebreid gecontroleerd.

Vertrouwelijke hulplijn

De CHL Group handhaaft een hulplijn die door een onafhankelijke dienstverlener wordt beheerd. Werknemers en andere derden kunnen hiervan vertrouwelijk en anoniem gebruikmaken om vermeende schendingen van ethische of wettelijke aard kenbaar te maken, inclusief zorgen omtrent moderne slavernij en mensenhandel. Personen die hun bezorgdheid rapporteren zijn beschermd tegen vergeldingsacties.

Chiquita’s prioriteiten voor 2019 en daarna

Strategie voor beoordeling van duurzaamheid
“Achter de blauwe sticker” wordt langzaamaan toonaangevend voor duurzaamheid. Chiquita’s doelstellingen zijn (i) voorop gaan in de sector om volledig duurzaam te worden in zijn activiteiten, (ii) ervoor zorgen dat de door ons bediende gemeenschappen tot bloei komen en (iii) de internationale uitdaging aangaan om voedselveiligheid te verbeteren en armoede terug te brengen.

Verankerd in deze strategie zit Chiquita’s inzet voor een continue evaluatie en aanpak van onze activiteiten met het oog op de verbetering van de gemeenschappen die wij bedienen en de uitroeiing van mensenhandel en slavernij in onze activiteiten over heel de wereld.

 

Fresh Express Group – Salades, bladgroentes en groentes

Samen met de rest van de CHL Group ondersteunt Fresh Express de rechten van alle individuen en werknemers om op de werkplek vrij van slavernij te zijn. Fresh Express tolereert de praktijken van kinderarbeid, mensenhandel en slavernij niet.

De toeleveringsketens van Fresh Express worden hoofdzakelijk bevoorraad door leveranciers in de Verenigde Staten. In zijn contact met leveranciers vereist Fresh Express naleving van alle wetten, inclusief de antislavernij- en mensenhandelwetten. Leveranciers die een overeenkomst met Fresh Express ondertekenen, verklaren dat zij zich aan de wet houden en dat niet-naleving een contractbreuk evenals een schending van de wet inhoudt. Fresh Express betrekt zijn materialen en producten van gerespecteerde bedrijven met strenge normen. Deze strenge normen en eisen ten aanzien van het verbod op mensenhandel en slavernij in onze toeleveringsketen van producten zijn onderdeel van onze verplichting om onze klanten hoogwaardige producten te bezorgen.

De bovengenoemde vertrouwelijke hulplijn van de CHL Group is op gelijke wijze van toepassing voor de Fresh Express Group.

 

Goedkeuring

Deze verklaring vormt de verklaring uit 2018 over moderne slavernij en mensenhandel van Chiquita Holdings Limited en alle toepasselijke dochterondernemingen en gelieerde bedrijven die in het toepassingsgebied vallen van de MSA of CA-TISCA. De verklaring werd op 28 februari 2019 door de raad van bestuur goedgekeurd.