Transparency in Supply Chain Act van 2010

TRANSPARENCY IN SUPPLY CHAIN ACT VAN 2010

California Transparency in Supply Chain Act van 2010 - Verplichte openbaarmaking

Chiquita Brands International, Inc. en gelieerde organisaties ("Chiquita"), erkennen de gruwelen van slavernij en mensenhandel die nog steeds bestaan in onze maatschappij. Chiquita heeft conform de CTSCA, en om deze gruwelen de wereld uit te helpen, bepaalde maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat alle stappen in en toevoerkanalen van de toeleveringsketen vrij zijn van slavernij en mensenhandel.

Chiquita controleert allereerst de aard en omvang van risico’s van mensenhandel en slavernij in de toeleverketen, en pakt mogelijke risico's op meerdere manieren aan:

  • In overeenkomsten met de leveranciers van Chiquita dienen leveranciers te verklaren dat ze geen gebruik maken van kinderarbeid, gedwongen of verplichte arbeid, en het recht op vrije associatie en collectieve onderhandelingen van werknemers niet schenden. Daarnaast dienen ze te verklaren dat materialen voldoen aan alle toepasselijke wetten met betrekking tot slavernij en mensenhandel. Chiquita werkt momenteel aan een herziening van onze contracten en het opstellen van een plan om ervoor te zorgen dat dergelijke verboden worden opgenomen in alle leveranciersovereenkomsten.
  • De Sourcing-strategie van Chiquita, die van toepassing is op haar verkopers en leveranciers, vereist dat deze entiteiten zelf controleren of werknemers vrij zijn om hun werkplek te verlaten na hun geplande werkuren en vrij zijn om hun dienstverband na een redelijke kennisgeving te beëindigen.
  • De gedragscode van Chiquita is opgenomen in haar contracten met verkopers en leveranciers en eist naleving van ILO-verdragen 29 en 104 die dwangarbeid en slavernij verbieden. Via deze jaarlijkse contractuele overeenkomsten bevestigen onze leveranciers dat ze zich houden aan de wetten inzake slavernij en mensenhandel in hun respectieve landen.
  • Alle plantage van Chiquita en veel van de onafhankelijke bananen- en ananaskwekers van Chiquita zijn gecertificeerd door de Rainforest Alliance en SA8000 omdat ze voldoen aan de wetten inzake slavernij en dwangarbeid. The Rainforest Alliance is een internationale, non-profitorganisatie die zich inzet voor het welzijn van arbeiders en het bevorderen van duurzame leefomstandigheden. De eerbiediging van de acht IAO Verdragen en de Verklaring van de rechten van de mens van de VN, met name het verbod op gedwongen arbeid, zijn absolute voorwaarden. SA8000, ontwikkeld door Social Accountability International, bevat bepalingen gebaseerd op nationale wetten, bepalingen inzake mensenrechten en de IAO Verdragen. Deze bepalingen omvatten een strikt verbod op dwangarbeid.

Deze controles worden momenteel uitgevoerd en geëvalueerd om ervoor te zorgen dat we ons maximaal richten op het verminderen van het risico van mensenhandel en slavernij. Deze controles worden uitgevoerd door Chiquita, door de leveranciers en verkopers, en, voor wat betreft de plantages van Chiquita en veel bananen- en ananastelers, door de Rainforest Alliance en SA 8000 erkende onafhankelijke auditors.

Ten tweede voert Chiquita steekproefsgewijs controles op locatie uit bij leveranciers en telers. Er wordt gecontroleerd of de leverancier de bepalingen van het bedrijf naleeft inzake mensenhandel en slavernij in de toeleverketens. Deze audits worden uitgevoerd door Chiquita en we werken momenteel samen met een onafhankelijke contractant om aanvullende controles ter plaatse uit te voeren.

Ten derde eist Chiquita van leveranciers dat ze verklaren dat materialen die in het product zijn verwerkt, voldoen aan de wetten inzake slavernij en mensenhandel van het land of de landen waar ze zaken doen. Zoals hierboven uiteengezet, dienen leveranciers te verklaren dat zij zich aan deze wetten houden; verkopers en leveranciers moeten verklaren dat werknemers vrij zijn om de werkplek te verlaten na geplande werkuren en hun dienstverband met redelijke kennisgeving mogen beëindigen; en de gedragscode van Chiquita, waarin staat dat gedwongen arbeid en slavernij verboden is, is opgenomen in alle contracten met leveranciers en verkopers.

Ten vierde handhaaft Chiquita interne verantwoordingsnormen en -procedures voor werknemers en aannemers die niet voldoen aan de bedrijfsnormen inzake het verbod op slavernij en mensenhandel. Als leveranciers/contractanten de gedragscode van Chiquita in dit opzicht schenden, is Chiquita gerechtigd om haar aankopen van goederen of diensten bij die leverancier/contractant op te schorten. Chiquita hanteert een "zero tolerance"-beleid voor alle schendingen van Chiquita's normen inzake het verbod op slavernij en mensenhandel door haar werknemers.

Ten slotte biedt Chiquita jaarlijkse training aan alle werknemers en het bestuur van de organisatie die rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor het beheer van de toeleverketen. In deze training wordt informatie gegeven over mensenhandel en slavernij en het herkennen en beperken van risico's binnen de toeleveringsketens.

De noodzaak om de risico's van mensenhandel en slavernij in onze productvoorzieningsketen te evalueren en aan te pakken, maakt al lang deel uit van onze inspanningen op het gebied van verantwoord ondernemen en blijft een cruciaal aspect van ons leveranciersbeheer. We zullen onze leveranciers, verkopers en werknemers blijven verplichten het verbod van Chiquita op slavernij en mensenhandel na te leven.