Transparantie in de toeleveringsketen en moderne slavernij

2017 VERKLARING VAN MAATREGELEN VOOR
TRANSPARANTIE IN DE TOELEVERINGSKETEN


Chiquita Holdings Limited en haar gelieerde ondernemingen ("Chiquita"), tolereren geen slavernij of mensenhandel en Chiquita beschikt over duidelijke beleidslijnen die in de hele toeleveringsketen worden toegepast - zowel op haar wereldwijde activiteiten als op haar omgang met leveranciers. 

Chiquita is een toonaangevende internationale verkoper en distributeur van (1) bananen en ananassen die wereldwijd onder Chiquita® en andere merknamen worden verkocht (hierna Chiquita Bananas genoemd) en (2) verpakte salades die hoofdzakelijk in de Verenigde Staten worden verkocht onder Fresh Express® en andere merknamen (hierna Fresh Express genoemd).

Met naleving van de Californiaanse Wet op Transparantie in Toeleveringsketens van 2010 en de Wet op Moderne Slavernij van 2015 in het Verenigd Koninkrijk, en in een poging slavernij en mensenhandel te identificeren en uit te roeien, neemt Chiquita gepaste maatregelen om te garanderen dat deze praktijken zich in haar toeleveringsketens niet voordoen.

Gezien de zeer verschillende toeleveringsketens, moeten de 2 hoofdactiviteiten van Chiquita voor dit doeleinde afzonderlijk worden beschouwd.

Chiquita Bananas

De toeleveringsketen van Chiquita Bananas ondersteunt het feit dat onze producten van de plantage naar de consument worden gebracht. Een groot gedeelte van de producten van Chiquita Bananas worden op Chiquita's eigen plantages geteeld. Een ander deel wordt gekocht van telers waarmee we een samenwerking op de lange termijn hebben, en een kleiner deel wordt, naar gelang de behoefte, op de open/spotmarkt gekocht. 

Ten eerste is Chiquita Bananas betrokken bij de verificatie van haar toeleveringsketens om het risico op mensenhandel en slavernij te beoordelen en aan te pakken. Dat wordt met uiteenlopende middelen gedaan, waaronder:

  • Afspraken met leveranciers van Chiquita Bananas vereisen meestal dat leveranciers certificeren dat ze geen gebruik maken van kinderarbeid, dwangarbeid of verplichte arbeid, dat ze niet de rechten schenden van werknemers op de vrijheid van vergadering en collectieve onderhandelingen, en dat de materialen voldoen aan alle toepasselijke wetgeving inzake slavernij en mensenhandel. Chiquita Bananas kijkt regelmatig opnieuw naar de leveranciersovereenkomsten en stelt een plan op om ervoor te zorgen dat dergelijke verboden in alle leveranciersovereenkomsten zijn opgenomen.
     
  • Chiquita Bananas' sourcingstrategie, die van toepassing is op verkopers en leveranciers, stelt als eis dat die entiteiten zelf controleren dat werknemers de vrijheid hebben om hun werkplek na hun geplande arbeidsuren te verlaten en de vrijheid hebben om hun werk na een redelijke opzeggingstermijn te beëindigen.
     
  • Chiquita Bananas' gedragscode is onderdeel van de overeenkomsten met verkopers en leveranciers en stelt als eis dat de Verdragen 29 en 104 van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), die het gebruik van dwangarbeid en slavernij verbieden, worden nageleefd. Via deze jaarlijkse contractuele overeenkomsten certificeren onze leveranciers dat ze de wetten met betrekking tot slavernij en mensenhandel in hun respectieve landen naleven.
     
  • Alle plantages in bezit van Chiquita dragen het SA8000-certificaat, waaruit blijkt dat ze de bepalingen tegen slavernij en dwangarbeid naleven. Chiquita is de enige groep in de bananensector waarvan alle plantages het certificaat SA 8000 bezitten. SA8000, ontwikkeld door Social Accountability International, voorziet in normen op basis van internationale wetten, internationale normen voor mensenrechten en de verdragen van de ILO.  Alle plantages in bezit van Chiquita en een groeiend aantal van Chiquita Bananas' onafhankelijke bananen- en ananassentelers zijn door de Rainforest Alliance gecertificeerd. De Rainforest Alliance is een internationale milieuorganisatie zonder winstoogmerk wier missie de bevordering van de welvaart van de werknemer en het welzijn van de gemeenschap is. Naleving van de Verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) en de Verklaring van de Mensenrechten van de VN is verplicht. Deze normen staan voor een strikt verbod op de toepassing van dwangarbeid. Plantages in bezit van Chiquita en veel bananen- en ananassentelers worden regelmatig gecontroleerd door Rainforest Alliance en door onafhankelijke door SA 8000 gemachtigde auditors.

Ten tweede, onze standaard telerovereenkomsten bieden Chiquita Bananas het recht om inspecties uit te voeren van de faciliteit en/of plantage wanneer zij dit nodig acht, om de naleving van de bedrijfsnormen door de leverancier of teler te evalueren, inclusief de norm voor mensenhandel en slavernij in toeleveringsketens. Deze controles kunnen door Chiquita Bananas of door externe partijen worden uitgevoerd.

Ten derde, Chiquita Bananas vereist van leveranciers een certificaat dat materialen, die in het product zijn opgenomen, aan de wetten voldoen met betrekking tot slavernij en mensenhandel van het land of de landen waarin zij zaken doen. Zoals hiervoor uiteengezet, vergen de overeenkomsten met die leveranciers dat ze zich aan die wetten houden; verkopers en leveranciers moeten certificeren dat hun werknemers vrij zijn om de werkplek na de geplande arbeidsuren te verlaten en dat ze hun baan met een redelijke opzegtermijn mogen beëindigen; en Chiquita Bananas’ verbod in de gedragscode op dwangarbeid en slavernij is onderdeel van alle overeenkomsten met verkopers en leveranciers.

Ten vierde, Chiquita Bananas handhaaft interne verantwoordingsnormen en -procedures voor werknemers en aannemers die de bedrijfsnormen inzake het verbod op slavernij en mensenhandel niet naleven. Als leveranciers/aannemers in dit opzicht de gedragscode van Chiquita Bananas breken, is Chiquita Bananas gerechtigd de inkoop van goederen of diensten van die leverancier/aannemer op te schorten. Chiquita handhaaft een zerotolerancebeleid voor schendingen van Chiquita's normen met betrekking tot een verbod op slavernij en mensenhandel door haar werknemers.

Ten slotte, Chiquita Bananas verzorgt regelmatig trainingen voor alle werknemers en het management van het bedrijf die direct verantwoordelijk zijn voor het beheer van de toeleveringsketen. De laatste cursus was in 2016 en daarin zat informatie over mensenhandel en slavernij en hoe de risico's erop binnen toeleveringsketens kunnen worden herkend en beperkt.

De noodzaak om de risico's op mensenhandel en slavernij in de toeleveringsketen van ons product te beoordelen en aan te pakken is al lang onderdeel van onze verplichting tot ondernemingsverantwoordelijkheid en zal een kritiek aspect blijven van ons leveranciersbeleid. 

Meer informatie over onze mondiale activiteiten en verplichtingen vindt u in ons duurzaamheidsrapport dat dit jaar is uitgegeven en dat u kunt downloaden op http://www.chiquita.com

Fresh Express

Net als de rest van de Chiquita-groep worden de praktijken van mensenhandel en slavernij in Fresh Express niet getolereerd.  Het risico op slavernij en mensenhandel in de toeleveringsketens van Fresh Express wordt veel lager ingeschat dan voor die van Chiquita Bananas, omdat de producten van Fresh Express voornamelijk van leveranciers uit de Verenigde Staten worden betrokken waar het risico op slavernij volgens de internationale slavernij-index laag is. Daarom hoeven de maatregelen om te garanderen dat er geen sprake van slavernij of mensenhandel is in de toeleveringsketens niet zo streng te zijn als in het geval van Chiquita Bananas.  

Fresh Express eist in zijn contracten dat de leveranciers aan alle wetten voldoen, inclusief die tegen slavernij en mensenhandel zijn gericht.  De leveranciers garanderen bij het ondertekenen van een overeenkomst met Fresh Express dat zij zich aan de wet houden en dat niet-naleving een contractbreuk evenals een schending van de wet inhoudt. De overeenkomsten voorzien in een audit van de prestatienormen van de leverancier, d.w.z. naleving van alle wetten en voorschriften inclusief die op mensenhandel en slavernij.

Fresh Express betrekt zijn materialen en producten van gerespecteerde bedrijven met strenge normen.

Deze strenge normen en eisen ten aanzien van het verbod op mensenhandel en slavernij in onze toeleveringsketen van producten zijn onderdeel van onze verplichting om onze klanten hoogwaardige producten te bezorgen.